Salem – Nya bostäder i Salem centrum

Övergripande idé

Förslaget bygger på Salems befintliga byggnadsstruktur som består av ett centrum med en typisk 60-tals karaktär, radhusområden och befintliga grönstrukturer. De nya byggnaderna anpassar sig till de befintliga radhusen och omkringliggande grönstråk. Den nya urbana parken mellan husen öppnar sig mot de befintliga gång- och cykelvägarna. De nya byggnaderna har en stadsliknande karaktär med trädgårdsstadens egenskaper och fungerar som en övergång mellan ett utvecklat framtida centrum och radhus med gårdar framför sig. Parken ger upphov till möten mellan människor, barnlek och möjlighet till lekfull idrott.

 

Byggnadsvolymer

Den södra byggnaden mot parkeringen bryts upp för att skapa direkt tillgång från centrumet till parken. Dessutom kommer arkitekturen att brytas ner i mindre delar för att frambringa en småstadskaraktär. Husens olika volym och material kommer att skapa ett spännande område. Samtidigt finns det en genomtänkt byggnadsstruktur för att vara tids- och kostnadseffektiv.

Department: Architecture

Field of Expertise: Housing

Project status: Competition

Location: Salem

Project start: 06/2016