Nacka – Sigfridsborgs skola F-6

Idag är Sigfridsborgsskolan en F-6 skola med cirka 630 elever och bedrivs idag i skolbyggnaden samt i två paviljonger för tio skolklasser i två plan, som står på skolgården. Utöver detta finns även förskoleverksamhet inrymd på skolan med ca 100 barn. Förskoleverksamheten är planerad att flyttas då en ny förskola med plats för åtta avdelningar byggs på andra sidan Lovisedalsvägen, Ältadalens förskola. Den nya Sigfridsborgsskolan är planerad att inrymma 700 elever fördelat på två våningar, där årskurserna är fyrparallelliga.

På den nedre våningen finns funktionerna tillagningskök, matsal, personalutrymmen, specialsalar, elevhälsa samt lärosalar för de yngre eleverna. På den övre våningen finns personalrum, resterande lärosalar samt ett makerspace.

Lärosalarna delas in i hemvister där varje hemvist består av fyra lärosalar. Till hemvisterna ingår även grupprum, toalettgrupper samt pedagog arbetsrum. Storleken och antalen på grupprummen varierar mellan hemvisterna beroende på årskurs.

Till varje hemvist finns ett tillhörande kapprum där eleverna hänger sina kläder och lämnar sina skor.

Skolans specialsalar består av trä- och metallslöjd, syslöjd, ateljé/bild, hemkunskap samt musik/drama/dans. Dessa lokaler är utformade för att kunna samnyttjas av andra verksamheter på eftermiddagar, kvällar och helger då skolan är stängd. Även vissa lärosalar finns tillgängliga för samnyttjande efter skoltid. Lärosalarna på nedervåningen är anpassade för att möjliggöra övernattning vid eventuell idrottsturnering eller liknande.

Förutom en ny skolbyggnad kommer även en ny sporthall uppföras på skolfastigheten. Sporthallen kommer att dimensioneras för ett personantal på 150 personer vid normal aktivitet och cirka 750 personer vid de tillfällen då sporthallen används som samlingssal.

Avdelning: Arkitektur

Expertisområden: Utbildning

Projektstatus: Pågående

Fastighetsägare: Nacka kommun

Entreprenör: NCC Construction Sverige AB

Byggnadsstorlek: 700 elever

Plats: Nacka

Projektstart: 2017/02